• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

مستند سبک خانه‌های ایرانی

مستند سبک خانه‌های ایرانی

سرزمین ایران یکی از گهواره‌های تاریخ و تمدن بشری محسوب می‌شود که همواره زمینه‌ساز فرهنگ و پیشرفت در جهان بوده است. بر اثر مهاجرت اقوام متعدد و فتوحات ایرانیان و فرمانروایی متناوب بیگانگان در ایران شیوه‌های گوناگون هنری از دیرباز وارد این سرزمین شده است. این شیوه‌ها همواره با سنت‌های دیرین بومی در آمیخته اما هیچ‌گاه از اصالت آن‌ها کاسته نشده است. از طرفی با شروع هر دوره تاریخی در ایران، پذیرش این عناصر و تطبیق با آن‌ها در زندگی ایرانیان، موجب شکل‌گیری و تثبیت گونه‌ای از سبک زندگی در هر دوره شده است. چنانچه نمونه‌ای از این تاثیرپذیری را به وضوح می‌توان در بافت و شیوه معماری ایرانی مشاهده می‌کنیم.

سبک و روش زندگی ایرانی با وجود رخدادهای سیاسی و تاریخی بیشمار در این سرزمین همچنان ریشه در تمدن چندین هزار ساله خود دارد. لیکن با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی دهه‌های اخیر و رشد روز افزون وسایل ارتباطی ما در برهه‌ای به سر می‌بریم که نیازمند یک خودآگاهی جمعی برای حفظ هویت و میراث ملی خویش می‌باشیم.

نظر شما را به مستند سبک خانه‌های ایرانی جلب می‌کنیم: