• Address Iran, Tehran
  • Email Info@ahangetasvir.com
  • Phone 02188231420-22

چراغ قرمز- مصاحبه با جناب آقای موسی احمدزاده عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی

مصاحبه با جناب آقای موسی احمدزاده، عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی در برنامه چراغ قرمز

نظر شما را به این برنامه در تلویزیون آهنگ تصویر جلب می‌کنیم: